سنگی پاکتی رودخانه ای

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن   
400 18