پاکتی تلخ % 96

وزن خالص (گرم ) تعداد در کارتن 
330 12