پاکتی تلخ % 84

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن 
30 12