پاکتی تلخ % 72

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن 
330 12