پاکتی تلخ % 60

وزن خالص (گرم) تعداد در کارتن 
330 12