تابلت تلخ % 96

وزن خالص ( گرم)                               تعداد در باکس                                  تعداد در کارتن                                    
80 10 60