تابلت تلخ % 84

وزن خالص ( گرم)                                 تعداد در باکس                                   تعداد در کارتن                                      
80 10 60