تابلت تلخ %72

وزن خالص ( گرم)                             تعداد در باکس                               تعداد در کارتن                                    
80 10 60